Uzsākta dabas parka “Istra” pārvaldības plāna izstrāde – iedzīvotāji aicināti sniegt priekšlikumus

Print Friendly, PDF & Email
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā biedrība ‘’Baltijas krasti’’ uzsāk jaunveidojamā dabas parka “Istra” pārvaldības plāna izstrādi. Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju. 

Aicinām izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju, aizpildot tiešsaistes anketu, vai drukātā formā klātienē Istras pagasta bibliotēkā. Anketu var atstāt bibliotēkā vai nosūtīt istra.parvaldibasplans@gmail.com. Anketas aizpildīšana iespējama arī zvanot uz tālruņa numuru +371 26468007. Minēto kontaktinformāciju var izmantot arī citiem jautājumiem vai ieteikumiem par jaunveidojamo dabas parku ‘’Istra’’.

Plānotais dabas parks ‘’Istra’’ atrodas Ludzas novada Istras pagastā. Plānots, ka tas ietvers dabas parku “Istras pauguraine”, dabas liegumu “Istras ezers” un dabas liegumu ‘’Istras staignāju meži’’, kā arī Škaunas ezeru, Dziļo ezeru, Audzeļu ezeru, un blakus esošās bioloģiski vērtīgās teritorijas, pārvaldības plānā izvērtējot to iekļaušanu apvienotā dabas parkā. Dabas parks ‘’Istras pauguraine’’ tika dibināts 1977. gadā un ir unikāls vēsturiski ģeogrāfisks komplekss, ko veido grēdu, morēnu pauguru un masīvu reljefs. Arī dabas liegumu ‘’Istras ezers’’ izveidoja 1977. gadā ezera un tā salu aizsardzībai. Abas šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) 2004. gadā tika iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Jaunveidojamā ‘’Istras’’ dabas parka teritorija kopā aizņem aptuveni 2228 ha un ietver arī vairākus Latvijā retus biotopus, kā lakstaugiem bagātus egļu mežus, skujkoku mežus uz osveida reljefa formām, ozolu mežus, staignāju mežus, eitrofus ezerus ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, distrofus ezerus un citus biotopus.

Jaunveidojamā dabas parka „Istra” izveides mērķis ir aizsargāt šī apvidus laika gaitā izveidojušās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, sekmējot arī sabiedrības izglītošanās un atpūtas iespējas.

Līdz šim visām ĪADT ir bijusi viena kārtība dabas aizsardzības plānošanai, izstrādājot dabas aizsardzības plānus pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros ir sagatavota jauna eksperimentāla kārtība dabas aizsardzības plānu izstrādei, kas tiks testēta jaunveidojamā dabas parka “Istra” pārvaldības plāna sagatavošanas laikā. Pārvaldības plāna būtiskākā daļa, kas attiecas uz aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, novērtējumu un sugu un biotopu aizsardzības mērķu sasniegšanai atbilstošu apsaimniekošanas pasākumu plānošanu, ir ietverta plānu e-formā ģeotelpiskas datubāzes veidā. Papildus tam pārvaldības plānā paredzēts vērtēt tūrisma attīstību un plānot apmeklētāju plūsmas, novērtēt ainaviskās kvalitātes.

Meklēšana

Skip to content