Rezultāti privāto mežu un zālāju īpašnieku aptaujām

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no zemes īpašnieku motivācijas rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu tiem piederošajās zemēs. Lai apzinātu un izprastu zemes īpašnieku vajadzības un iespējas, no 2021.gada jūlija līdz decembrim tika organizētas plašas mežu un zālāju īpašnieku aptaujas. Aptaujās tika ietverti jautājumi par dažādiem kompensācijas mehānismu aspektiem, piemēram, par […]

LatViaNature un GrassLIFE projektu seminārs pulcē zālāju ekspertus

Divu LIFE programmas projektu (LIFE-IP LatViaNature un GrassLIFE) sadarbībā noorganizētais seminārs 5. un 6. augustā pulcēja vairāk kā 30 interesentu – zālāju biotopu ekspertus, apsaimniekotājus un citus, lai apmainītos pieredzē, apskatītu un diskutētu par zālāju biotopu atjaunošanas piemēriem. Latvijas Universitātes eksperti LatViaNature projekta ietvaros topošajām monitoringa vadlīnijām ekspertu domu apmaiņu un dalīšanos ar monitorēšanas pieredzi vērtē kā neatsveramu ieguvumu. Tāpat semināra laikā bija iespēja apmeklēt četras GrassLIFE projekta partneru saimniecības, kur notikuši vai turpinās zālāju biotopu ekoloģiskās atjaunošanas darbi, izmantojot gan Latvijai inovatīvas, gan jau zināmas metodes vai to kombināciju. Semināra dalībnieki vērtēja un apsprieda šo metožu sekmes un praktiskos aspektus.

Uzsāk zālāju apzināšanu dalībai atbalsta programmā “Ziedu pļavas”

Ziedu pļavas, zālāju pilotprogramma

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zālāju īpašniekus līdz 30. jūnijam pieteikt ilggadīgos zālājus sākotnējai novērtēšanai dalībai bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas atbalsta programmā “Ziedu pļavas”.

Zālāju atbalsta pilotprogrammas “Ziedu pļavas” (turpmāk – Programma) mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību ilggadīgajos zālājos, tiecoties pakāpeniski sasniegt ES nozīmes zālāju biotopu kvalitāti. Tā ir izveidota projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Ķemeru Nacionālajā parkā 5 hektāru platībā izmēģina bioloģiski vērtīgas pļavas atjaunošanu

Bioloģiski vērtīgas pļavas atjaunošana, Latvianature

Lai uzlabotu sugu daudzveidību un veicinātu dabisko zālāju straujāku atjaunošanos, Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās pirmo reizi plašā vienlaidu teritorijā izmēģināta līdz šim Latvijā maz izmantotu pļavu biotopu atjaunošanas metode, sējot citviet ar rokām ievāktas pļavu augu sēklas.

Piecu hektāru platībā Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) kopā ar LIFE Integrētā projekta LatViaNature partneriem iesēja vairāk nekā 14 kilogramus sēklu, kas šovasar ievāktas Latvijas dabiskajos zālājos un līdzīgās dzīvotnēs.

Uzsāk plašu privāto mežu un zālāju īpašnieku viedokļa noskaidrošanu

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Viedokļa apzināšana notiks aptauju veidā LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros.