Biotopu aizsardzības mērķi

Print Friendly, PDF & Email

LatViaNature ietvaros eksperti un zinātnieki izstrādājuši kvantitatīvus, izmērāmus, zinātniski pamatotus ES Biotopu direktīvā iekļauto, Latvijā sastopamo biotopu aizsardzības mērķus. Aizsardzības mērķi Natura 2000 teritoriju līmenī un valsts līmenī izstrādāti šādiem biotopiem: 

  • Jūras piekrastes, smiltāju un virsāju biotopi
  • Zālāju un krūmāju biotopi 
  • Atsegumi un alas 
  • Saldūdeņu biotopi
  • Mežu biotopi 
  • Purvu un avotu biotopi 

Ekspertu seminārs "Biotopu aizsardzības mērķi" (08.03.2024.)

Izglītojošs materiāls ekspertiem Natura 2000 teritorijas līmeņa biotopu mērķu noteikšanā veidots LatViaNature aktivitātē C.2 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide un izmantojams, plānojot ĪADT biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu. 

PROGRAMMA

PREZENTĀCIJAS: 

Meklēšana

Skip to content