Izsludina grantu konkursu par inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai

Print Friendly, PDF & Email
LIFE-IP LatViaNature 2.mazo grantu konkurss invazīvo sugu ierobežošanai
Lai noskaidrotu jaunas, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu iznīcināšanai un ierobežošanai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti aicina no 30. janvāra līdz 17. februārim iesniegt projekta ideju pieteikumus dalībai otrajā mazo grantu konkursā invazīvo sugu pārvaldībai. Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros un tā kopējais finansējums ir 30 000 EUR.

Konkursa mērķis ir finansiāli un ar dabas ekspertu konsultatīvo atbalstu jebkuram interesentam palīdzēt izmēģināt Latvijā maz izmantotas, inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu ziņā efektīvas invazīvo sugu ierobežošanas metodes. Konkurss uzlabos zemes īpašnieku izpratni par invazīvajām sugām un to ierobežošanu, kā arī ļaus izdarīt secinājumus par jauno metožu efektivitāti un nākotnē nodot pieredzi citiem zemes īpašniekiem Latvijā.

“Invazīvās sugas ir viens no būtiskājiem draudiem dabas daudzveidībai, kā arī nodara ievērojamus tiešus un netiešus ekonomiskus zaudējumus. Vienlaikus šo sugu izplatības ierobežošana nereti ir dārga un laikietilpīga, kā arī nav iespējama bez zemes īpašnieku, apsaimniekotāju, dabas ekspertu un plašākas sabiedrības sadarbības,” norāda Jēkabs Dzenis, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts.

Pieteikties mazo grantu konkursā var gan fiziskas un juridiskas personas, gan sadarbības grupas (tajā skaitā pašvaldības), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu iznīcināšanu un ierobežošanu. Pieteicēji aicināti iesniegt idejas pašu izdomātām, Latvijā iepriekš neizmantotām vai maz izmantotām metodēm.

Viena projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir no 1000 līdz 5000 EUR, ar atbalsta apjomu līdz 100%. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš divu gadu laikā no līguma parakstīšanas.

Konkurss notiks divos posmos – pretendentiem līdz 17. februārim jāiesniedz projekta idejas pieteikums. Uz otro posmu izvirzītajiem pretendentiem līdz 17. martam jāiesniedz pilns projekta pieteikums. Saņemtos pieteikumus izvērtēs konkursa komisija. Finansēšanas līgumu slēgšana plānota līdz 31. martam.

Šajā grantu konkursā prioritāte būs idejām šo piecu invazīvo sugu ierobežošanai – puķu sprigane, vārpainā korinte, Kanādas zeltslotiņa, ošlapu kļava un krokainā roze. Tomēr arī idejām par citu invazīvo sugu ierobežošanu ir iespēja pretendēt konkursā un saņemt finansējumu. Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”. Savukārt teritoriju ziņā prioritāras būs ūdensteces un ūdenstilpes un to krasti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un ar tām ekoloģiski saistītas teritorijas.

“Aicinu zemju īpašniekus, tiesiskos valdītājus, turētājus vai sadarbības grupas būt radošiem inovatīvu risinājumu meklējumos, ko varētu veiksmīgi izmantot invazīvo sugu iznīcināšanai un izplatības ierobežošanai gan savos īpašumos, gan citās teritorijās visā Latvijā! Šis projektu konkurss dod iespēju saņemt finansiālu atbalstu, nepieciešamo informāciju, t.sk. konsultācijas un cita veida atbalstu gan no ekspertiem, gan no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, lai varētu atbalstītās idejas sekmīgi īstenot,” saka Evita Jaņēviča, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļas projektu vadītāja, LIFE-IP LatViaNature projekta eksperte.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas u.c.dokumenti atrodami šeit >>>

Infografika par konkursa norisi >>>

Idejas pieteikums iesniedzams:

Neskaidrību gadījumā sazinieties:

  • zvanot Evitai Jaņēvičai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs: tālrunis 63050220;
  • rakstot uz: latvianature@llkc.lv

Noderīgi! Speciālistu skaidrojums par invazīvajām svešzemju sugām Latvijā – seminārā par šī granta saņemšanas nosacījumiem: ŠEIT.

Meklēšana

Skip to content