Izstrādāti priekšlikumi mūsdienīgam dabas aizsardzības plānam

Print Friendly, PDF & Email
LIFE-IP LatViaNature projektā ir sagatavots dabas aizsardzības plānu jaunais ietvars un priekšlikumi uzlabojumiem Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Jaunais plānu ietvars paredz divu līmeņu plānu: Natura 2000 teritorijas plāna un ĪADT pārvaldības plāna izstrādi. Papildus ir izstrādāts algoritms, kā izvērtēt, kurš plāns katrai teritorijai ir nepieciešams.

Natura 2000 teritorijas plāns tiks izstrādāts tām ĪADT, kuras iekļauta Natura 2000 tīklā. Plāna galvenais uzdevums būs saplānot apsaimniekošanas pasākumus teritorijas ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu sasniegšanai. Plāna izstrāde paredzēta lakoniska, izmantojot īpaši izveidotu e-formu un vadlīnijas šīs formas aizpildīšanai. Tādējādi plāna saskaņošanas un apstiprināšanas procedūra kļūtu vienkāršāka, plāna izstrādes laiks – īsāks un apsaimniekošanas pasākumu plānošana – mērķtiecīgāka.

Savukārt ĪADT pārvaldības plāns papildus Natura 2000 teritorijas plānam ietvers arī citas sadaļas, piemēram, ainavu novērtējumu, tūrisma un rekreācijas plānojumu. ĪADT pārvaldības plāns tiks izstrādāts arī tām ĪADT, kas nav Natura 2000 teritorijas.

Jauno dabas aizsardzības plānu ietvaru izstrādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes Augstskolu un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti.

Nākamo trīs gadu laikā plānu jaunais ietvars tiks testēts vismaz divu plānu izstrādē – viens Natura 2000 teritorijas plāns un viens ĪADT pārvaldības plāns. Pēc testa rezultātu izvērtēšanas VARAM sadarbībā ar DAP ekspertiem strādās pie dabas aizsardzības plānu satura un izstrādes procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanas priekšlikumiem.

Dabas aizsardzības plānu jaunais ietvars >>>

Meklēšana

Skip to content