Invazīvās vārpainās korintes ierobežošanas darbu atklāšanas pasākums – talka dabas parkā “Ragakāpa”

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 15. septembrī plkst.10.00 Jūrmalā dabas parkā “Ragakāpa” Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature organizēja invazīvās vārpainās korintes ierobežošanas darbu atklāšanas pasākumu – talku kopā ar invazīvo sugu ekspertiem.

Eksperti iepazīstināja ar plānotajiem vārpainās korintes ierobežošanas darbiem dabas parka vecākajā un bioloģiski vērtīgākajā daļā 33 ha platībā, kas no 2023.-2026. gadam norisināsies projekta LatViaNature ietvaros. Pēc tam ikvienam kopā ar ekspertiem bija iespēja piedalīties vārpainās korintes ierobežošanas talkā. Tikšanās pie Jūrmalas Brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1A.

Pasākuma FOTO GALERIJA>>>

Buļļuciemā esošajā dabas parka “Ragakāpa” daļā izplatījusies invazīva suga – vārpainā korinte. Tā, masveidā savairojusies, pārveido meža struktūru, izmaina vides apstākļus un augsnes sastāvu, kā rezultātā izzūd mežainajām piejūras kāpām raksturīgās sugas, ar laiku samazinās arī priežu dominance. Piejūras kāpās ierastie skrajie, gaišie priežu meži pakāpeniski var pārvērsties aizaugušās, grūti caurstaigājamās un nepārredzamās kokaudzēs. Lai saglabātu teritorijas unikālās dabas vērtības – Eiropas nozīmes aizsargājamu dzīvotni mežainās piejūras kāpas, invazīvo sugu ierobežošana noteikta kā augstākās prioritātes apsaimniekošanas pasākums apstiprinātajā Ragakāpas aizsardzības plānā 2019.-2031.

LatViaNature dabas parkā “Ragakāpa” pārbaudīs dažādu dabai draudzīgu korintes ierobežošanas metožu efektivitāti Latvijas apstākļos, lai pēc tam sagatavotu zinātniskas vadlīnijas, kā cīnīties ar šo bīstamo invazīvo sugu arī citviet Latvijā. Plānotie darbi:

  • Korintes krūmu un sakņu izraušana ar rokas instrumentiem – 19 ha (kartē B teritorijas).
  • Krūmu un sakņu izraušana ar mazizmēra traktortehniku – 14 ha (kartē C teritorijas).
  • Nozāģēšana un celmu precīza (ar otu) apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem – ierobežotā teritorijā 0,08ha (kartē D teritorijas).
  • Korintes bieža trimmerēšana – stāvās nogāzēs un ap dižkokiem – 0,14 ha (kartē A teritorijas).

Darbi notiks Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu pārraudzībā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada februārim. Pieredze liecina, ka cīņa ar invazīvajām sugām nav vienkārša un nav paveicama viena gada laikā, tāpēc arī turpmākajos rudens/ziemas periodos līdz 2026. gadam turpināsies darbi ar nepamanītajiem korintes stumbriem vai ataugušajām atvasēm. Rezultātu novērtēšana notiks līdz 2027. gadam. Darbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kāpas. Mazizmēra traktortehnikai tiks izmantoti ekspertu noteikti braukšanas ceļi. Īslaicīgi kāpās atradīsies izrauto korinšu krūmu krautnes. Tāpat būs novērojami krūmu izraušanas laikā radušies smilts atsegumi, kas var būt vizuāli neierasti, bet kalpo kā dzīvotnes gan tādām retām sugām, kā meža silpurene un smiltāju neļķe, gan veicina priežu atjaunošanos.

Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature īsteno Latvijā līdz šim plašāko zinātnisko pētījumu par invazīvo sugu ierobežošanu – tiek pētītas piecu bīstamo invazīvo sugu ierobežošanas metodes 13 pilotteritorijās visā Latvijā, kopumā vairāk nekā 100 ha platībā.

Uzziņai

Meklēšana

Skip to content