LatViaNature šīs sezonas talkās “Daru labu dabai” pulcējis gandrīz 400 dalībniekus

2023. gada vasarā Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature organizējis 11 talkas “Daru labu dabai” sešās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, pulcējot 393 dalībniekus – dabas ekspertus, aktīvos iedzīvotājus, uzņēmumu darbiniekus, skolēnus un studentus.  Talkas organizēja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.

Notiks talka “Ķeram svešos Vecdaugavā!” bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai

2023. gada 15. jūnijā plkst.10.00 kampaņas “Ķeram svešos Latvijas dabā” ietvaros ikviens aicināts piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature un Pasaules Dabas Fonda rīkotajā talkā bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai dabas liegumā “Vecdaugava”, Rīgā. Kopā ar zinošākajiem invazīvo sugu ekspertiem būs iespēja apgūt invazīvo sugu ierobežošanas metodes, speciālistiem uzdot interesējošos jautājumus un pielikt savu roku “svešo” ienācēju ierobežošanā. Darbosies LatViaNature mobilā Dabas klase ar izzinošām aktivitātēm par invazīvajām sugām.

Invazīvo sugu ierobežošanai apstiprināti pieci projekti

Mazo grantu konkruss, LatViaNature

Pirmajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” apstiprināti pieci projekti invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Konkursu īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

sahalīnas dižsūrene, invazīvs augs

Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā. To izstrāde ir balstīta zinātniskos kritērijos, piemērojot Eiropas un starptautiskās risku analīzes labākos piemērus Latvijas situācijai.