Invazīvo sugu ierobežošanai apstiprināti pieci projekti

Mazo grantu konkruss, LatViaNature

Pirmajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” apstiprināti pieci projekti invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Konkursu īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

sahalīnas dižsūrene, invazīvs augs

Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā. To izstrāde ir balstīta zinātniskos kritērijos, piemērojot Eiropas un starptautiskās risku analīzes labākos piemērus Latvijas situācijai.