Sugu aizsardzības mērķi

Print Friendly, PDF & Email

LatViaNature ietvaros eksperti un zinātnieki izstrādājuši kvantitatīvus, izmērāmus, zinātniski pamatotus ES Biotopu direktīvā iekļauto, Latvijā sastopamo, sugu aizsardzības mērķus. Aizsardzības mērķi Natura 2000 teritoriju un valsts līmenī izstrādāti šādām sugu grupām: 

  • zīdītāji
  • abinieki un rāpuļi
  • augi
  • bezmugurkaulnieki
  • zivis

Ekspertu seminārs "Sugu aizsardzības mērķi. Loma dabas aizsardzībā, saturs un noteikšanas gaita” (10.05.2024.)

Izglītojošs materiāls ekspertiem Natura 2000 teritoriju un valsts līmeņa sugu aizsardzības mērķu noteikšanā veidots LatViaNature aktivitātē A.2 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide un izmantojams, plānojot ĪADT biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu. 

PROGRAMMMA >>>

PREZENTĀCIJAS:

Meklēšana

Skip to content