Datu analīze un plānošana

Sugu un biotopu aizsardzības mērķu sistemātiska noteikšana un biotopu aizsardzības plāni

Biotopu un sugu datu daudzpusīga, padziļināta analīzes rezultātā izstrādāsim zinātniski pamatotus priekšlikumus, kā efektīvāk aizsargāt, apsaimniekot un vairot dabas vērtības. Lai dabas saglabāšana Latvijā būtu mērķtiecīgāka, noteiksim izmērāmus ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķus. Apmācot ekspertus un dabas aizsardzības plānotājus, veicināsim sistemātisku mērķu noteikšanas un sasniegšanas pieeju Latvijas dabas aizsardzībā. Izstrādāsim nacionāla līmeņa biotopu aizsardzības plānus visiem sauszemes un saldūdeņu ES nozīmes biotopiem Latvijā. 

Natura 2000 teritoriju tīkls

Dabas datu padziļināta analīze, tostarp jaunāko pieejamo biotopu un sugu datu izvērtējums, ļaus izvērtēt Natura 2000 teritoriju tīkla un to papildinošās zaļās infrastruktūras efektivitāti dabas vērtību saglabāšanā un novērst nepilnības. Tas ietver arī priekšlikumus izmaiņām īpaši aizsargājamo teritoriju robežās un priekšlikumus jaunu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju veidošanai. Gan ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķi, gan ieteiktās rīcības un Natura 2000 tīkla pilnveida tiks balstītas zinātniskos kritērijos. 

Dabas aizsardzības plāni

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā dabas aizsardzības pasākumu plānošana ir vienlīdz svarīga nacionālā un dabas teritoriju līmenī. Ja sugu un biotopu datu analīze palīdzēs noteikt nacionāla un teritoriju līmeņa aizsardzības mērķus, tad dabas aizsardzības vai apsaimniekošanas plāni ir instruments konkrētu rīcību plānošanai un saskaņošanai starp dažādām interešu grupām. Pārskatot pašreizējo dabas aizsardzību plānu izstrādes saturu un procedūru, plānojam izstrādāt mūsdienīgu, efektīvu pieeju. Tā tiks izmēģināta un darba procesā pilnveidota vairākās pilotteritorijās. Tādējādi tiks pilnveidots tiesiskais regulējums, kas nosaka dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes procesu. 

Meklēšana

Skip to content