Finansējuma piesaiste papildinošām aktivitātēm

Kas ir papildinošo aktivitāšu finansējums?

Papildinošo aktivitāšu finansējums ir aplēses par citu Latvijā ieplānotu dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu projekta periodā, tādu pasākumu, kas atbilst projekta mērķiem, bet ko tieši nenosedz LIFE integrētais projekts.

Būtiski LIFE integrēto projektu nosacījumi papildus projekta aktivitātēm ir:

 • identificēt citus dabas aizsardzības pasākumus, kas valstī tiek plānoti un ir saskanīgi ar konkrētā LIFE integrētā projekta aktivitātēm;
 • sekmēt to īstenošanu, iesaistot ieinteresētās personas, veicinot koordināciju un piesaistot citu ES finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotu.

Šādā veidā projekts tiek integrēts valstī jau esošajās vai plānotajās dabas aizsardzības iniciatīvās, savukārt, šo aktivitāšu īstenošanai paredzētie finanšu līdzekļi projekta izpratnē tiek saukti par papildinošo aktivitāšu finansējumu. (Papildinošo aktivitāšu finansējums = finansējums papildinošajiem pasākumiem.)

Papildinošos pasākumus var īstenot divos veidos:

 1. Pasākumi, kas multiplicē konkrētā LIFE projekta rezultātus – aktivitāte, kas tikusi īstenota LIFE projekta ietvaros, tiek atkārtota citā ģeogrāfiskajā apgabalā;
 2. Atšķirīgi pasākumi, kas papildina konkrēta LIFE projekta ietvaros īstenotas aktivitātes tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā.

LatViaNature papildinošā finansējuma piesaiste

LIFE-IP LatViaNature papildinošie pasākumi

LIFE-IP LatViaNature papildinošie pasākumi vērsti uz “Prioritāro rīcību programmas​ Natura 2000 tīklam Latvijā 2021.-2027.” īstenošanu.

Papildinošajiem pasākumiem esam definējuši sekojošus mērķus:

 • Uzlabot ES nozīmes dzīvotņu un sugu saglabāšanas stāvokli, ieviešot efektīvus dzīvotņu aizsardzības plānus, kas izstrādāti LIFE-IP LatViaNature ietvaros​;
 • Izstrādāt un ieviest dabas aizsardzības plānus Natura 2000;​
 • Paplašināt lauksaimniecības un mežsaimniecības ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;​
 • Izskaust un ierobežot invazīvās sugas;​
 • Sadarbībā ar citām nozarēm, paplašināt dabas saglabāšanas pasākumu koordināciju, t.sk. izmantojot IT risinājumus​;
 • Atjaunot kūdrāju ekosistēmu funkcijas, kas ilgtermiņā dotu labumu gan no bioloģiskās daudzveidības, gan klimata aspekta​;
 • Sasaistīt zinātni un dabas saglabāšanas rīcības;​
 • Palielināt sabiedrības izpratni par vispārējiem dabas saglabāšanas jautājumiem.​

Meklēšana

Skip to content