Kompensācijas

Kompensācijas un privāto zemes īpašnieku iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no zemes īpašnieku motivācijas rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu tiem piederošajās zemēs. Lai apzinātu un izprastu zemes īpašnieku vajadzības un iespējas, organizēsim plašas mežu un zālāju īpašnieku aptaujas. Pētīsim arī citu valstu labās prakses piemērus veiksmīgai privāto zemju īpašnieku iesaistīšanai dabas vērtību saglabāšanas procesā. Praksē pārbaudīsim brīvprātīgos mehānismus dabas vērtību saglabāšanai mežos un zālājos. Pielietojot iegūtās zināšanas, pieredzi un izpētot zemes īpašnieku nepieciešamības, sagatavosim priekšlikumus Latvijas kompensāciju sistēmas pilnveidei. Mērķis ir panākt, lai radītie atbalsta mehānismi nodrošina zemes īpašnieku motivāciju saglabāt un vairot dabas daudzveidību savās zemēs, sasniegt kopējo izvirzīto dabas daudzveidības saglabāšanas mērķi, kā arī mazināt sociāli-ekonomisko konfliktu.

Pilotprogramma “Ziedu pļavas” bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai >>>

Pilotprogramma “Dzīvais mežs” dabas daudzveidības saglabāšanai mežos >>>

Bioloģiskās daudzveidības un uzņēmējdarbības sasaiste

Lai saglabātu dabiskos zālājus un ar tiem saistīto sugu daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus, nepieciešama zālāju atjaunošana, pareiza apsaimniekošana un jaunveidošana vietās, kur tie iznīcināti. Dabisko zālāju nākotne ir atkarīga no līdzsvarotas lauksaimniecības prakses, kurā spēj sadzīvot cilvēks un dabaZālāju uzturēšanas atbalsta maksājumi nereti nevar konkurēt ar pievilcīgākiem lauksaimniecības subsīdiju veidiem un lielāku paredzamu peļņu no intensīvas ražošanas vai citiem zemes lietojuma veidiem. Tāpēc Latvijā dabisko zālāju platības turpina sarukt un to kvalitāte pasliktināsJārada papildus mehānismi dabisko zālāju un to apsaimniekotāju atbalstam. Projektā veidosim dabisko zālāju produktu zīmolu, kas atbalstīs tos ražotājus un produktus, kas veicina dabas daudzveidības saglabāšanos. Izglītosim sabiedrību par dabisko zālāju lomu un sabiedrības atbalsta nepieciešamību – viens no veidiem, kā to darīt, ir iegādāties produktus, kas nākuši no dabiskiem zālājiem un ražoti ar cieņu pret dabu. 

Meklēšana

Skip to content